Home arrow Biografia prof. Vasile Dumitrache, patronul nostru spiritual
Biografia prof. Vasile Dumitrache, patronul nostru spiritual

Vasile Dumitrache s-a n?scut la 2 august 1923, în comuna M?st?cani, jude?ul Gala?i - p?rin?i Costache ?i Marghioala, dintr-o familie de ??rani cu zece copii. Mândrindu-se cu ob?tea sa, ca cel mai mare dintre fra?i, s-a îngrijit cu osârdie de realizarea lor în via??. ?coala primar? a f?cut-o în comuna M?st?cani, iar liceul la Vasile Alecsandri din Gala?i, unde l-a avut coleg pe inginerul de mai târziu, Cezar Zugravu. Remarcându-se la înv???tur?, din clasa a ll-a pân? în clasa a Vlll-a a avut bursa „Constandache", iar bacalaureatul l-a luat cu zece. D? examen de admitere la Facultatea de Matematic? din Bucure?ti.

Prof. Vasile Dumitrache La Universitatea din Bucure?ti a fost coleg de camer? ?i bun prieten cu prof. Vasile ?ugulea, actualmente profesor pensionar în ora?ul Bârlad. Student, cu voca?ie didactic?, absolv? Facultatea de Matematic? ?i Fizic? din Bucure?ti în anul 1950, fiind repartizat la ?coala Medie Tehnic? de Mecanic? din Bârlad.

În anul 1954 a fost numit director ?i profesor la ?coala Medie Tehnic? Medical? din Bârlad, dup? care, în anul 1955, a fost transferat ?i numit ?ef de sec?ie înv???mânt ?i cultur? a ora?ului Bârlad.Între anii 1957 - 1959, func?ioneaz? ca profesor la ?coala de 7 ani nr. 1 Bârlad.

Pe data de 31 august 1965 a fost numit director ?i profesor la Complexul ?colar Bârlad, pân? în anul 1978, dup? care a trecut la catedr?, numai ca profesor de matematic?, pân? în anul 1983, când s-a pensionat.


A avut o colaborare perfect? cu tot colectivul didactic ?i administrativ, cu colegi ca: prof. Grigorescu O., d-na Pantalon Victoria, Ursu A., prof. Cuco? ?tefan, Popoiu Elena, Tudor M., M?rgineanu Ecaterina, B?lan T. etc.

A?a dup? cum spun mul?i dintre fo?tii colegi ?i elevi, a fost o personalitate a ?colii bârl?dene, dasc?l profund, d?ruit menirii sale, devotat pân? la uitarea de sine ?colii ?i mai ales elevilor. A format genera?ii de elevi care la ora actual? sunt oameni de vaz? în societate ?i de?in func?ii remarcabile, a?a cum sunt: Luchian Henri - prodecanul Facult??ii de Matematic? din Ia?i, fra?ii Burg? Alexandru ?i M?rgelu? - ingineri doctori în ?tiin?e, Agache Mircea, Cre?u Violeta, Iacob Mioara, Duda Doina, Postolache Costel, Zugravu Liviu, Macarie Gicu, Ghidoveanu Aurel - director de banc? în Ploie?ti, Cuco? ?tefan – inginer, Mereu?? Adrian - medic la Spitalul Fundeni Bucure?ti, Lidia Gabi Ghidoveanu - profesor de matematic? la Colegiul Na?ional „Gh. Ro?ca Codreanu" Bârlad, Pr?jica Marius - inginer naval, Tudose Liliana - cercet?tor aero-spa?ial Bucure?ti, Galan Ioana - profesor matematic? Vaslui, Rodica T?v?lic?, ?i mul?i al?ii.

A fost iubit ?i respectat de elevi, ca dovad? c? au ?inut leg?tura în timp, a fost vizitat ?i consultat în multe probleme de via??, iar atunci când vin în vacan?? la p?rin?i sau sunt în trecere prin Bârlad, nu uit? s? se duc? la mormântul lui cu o lumânare ?i o floare. În timpul vie?ii a legat frumoase prietenii cu fo?ti colegi ?i cunoscu?i, iar împreun? cu distinsa doamn? Natalia Dumitrache au f?cut onoare foarte multor fini pe care i-au avut.

Dup? o grea suferin??, s-a stins din via?? în zorii primei zile a anului 1996, de ziua sa onomastic?, veghind cu siguran?? ?i acum din locul s?u dintre stele pe cei ce i-au fost odat? înv???cei.


User Comments

Comment by Anonymous on 2011-07-30 11:35:07
Felicitari pentru activitate;fac parte dintre absolventii colegiului dar va marturisesc, nu am avut talent la matematica dar am mers la clasa profesorului fiindca acolo erau prietenii mei;sunt medic si vreau sa va semnalez ca cea mai mare realizare a domnului profesor este matematicianul BADEA LORI prom 1966 si nu figureaza aici.
Your Name / Email Address
Security Check. Please enter this code Listen to code

Caut? pe site
Din galeria foto
Donate via PayPal
Concursuri
7 mai 2011 - Edi?ia a IV-a
24 apr 2010 - Edi?ia a III-a

fvd_blog_sidebar.png