Home arrow Remember
Remember
Profesorul nostru de matematic?, Vasile Dumitrache ( “Trache”, cum ne pl?cea nou? s?-i spunem, ?i a? fi înclinat s? cred c? ?i lui îi pl?cea ) a fost o prezen?? cu totul aparte, o autentic? personalitate, cu o concep?ie de via?? ?i de munc? ?i o structur? moral? nu numai inconfundabil? dar ?i u?or de recunoscut ?i care s-a impus puternic prin tot ceea ce a f?cut ca profesor, ca director de ?coal? ?i în primul rând ca om, ca p?rinte al tuturor celor care i-au fost elevi, pentru care el era deopotriv? ca un tat? ( poate ?i pentru faptul c? bunul Dumnezeu nu i-a dat in via?a lui de familie copii ) , a l?sat o amprent? puternic? asupra tuturor celor c?rora le a fost profesor, colaborator sau prieten, chinuindu-se sa-i conving? pe ace?tia c? numai munca asidu? ?i perfec?iunea este cheia rezolv?rii tuturor problemelor în via??, cheia succesului.
clepsidra.jpgAm înv??at enorm de la el, nu numai în domeniul matematicii, dar ?i elemente ale vie?ii cotidiene. Era cultivat ?i intransigent, iar sub solicitudinea ?i amabilitatea pe care o ar?ta tuturor celor cu care lucra, se ascundea un critic aspru al atitudinii momentului respectiv, fiind în acela?i timp neiert?tor cu diletantismul ?i superficialitatea în munc?, cu semidoc?ii ?i cu surogatul de cultur? ?i ?tiin??. S-a dedicat muncii de profesor acumulând o impresionant? zestre de deprinderi extrem de precis însu?ite, cu o consecven?? neab?tut? de la normele profesionale. Era serios dar avea un sim? dezvoltat al umorului. Era foarte ocupat tot timpul, c?ci muncea foarte mult dar avea timp pentru oricine. Sunt foarte sigur c? e greu s? explic sau s? evoc în câteva cuvinte numeroasele ocazii în care l-am v?zut reac?ionând sau l-am auzit dând diverse replici spirituale. Cert este c? a fost cel mai apropiat de noi to?i dintre profesori, mult mai apropiat decât dirigintele, iar pentru mul?i mai apropiat decât p?rin?ii.
    De?i trecerea timpului ?terge, din p?cate, încetul cu încetul imaginea omului care a fost, faptele sale r?mân ori ar trebui s? r?mân? în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut ?i a viitorimii.
 
Mircea Agache
Pre?edintele funda?iei Vasile Dumitrache
Personalitatea domnului profesor Vasile Dumitrache, zugr?vit? în paginile Ziarului ''Bârladul'' de c?tre cei care au avut bucuria s?-l cunoasc?
 
 
zb_26jul_01aug07.jpg Oameni care ne lipsesc

Prof. VASILE DUMITRACHE

articol prezent în ziarul ,,Bârladul” , edi?ia 26 iulie - 1 august 2007

    Cu penultimele dou? numere, s-a inaugurat aceast? rubric? propus?, înc? de la începutul lui februarie a.c., de cine altul decât acela?i spirit benefic, neobosit al doctorului Constantin Teodorescu. Din câteva schimburi de idei ne-am conturat o convingere c? n-ar fi deloc lipsit? de interes ?i de importan?? str?dania de a oferi concitadinilor no?tri contemporani o lume a umbrelor dragi ale urbei, umbre de care ne amintim cu respect, cu pietate, o lume de a c?ror contribu?ie am avea nevoie în zilele cu multe preocup?ri cenu?ii de ast?zi, o suit? de personalit??i din via?a ?i d?ruirea c?rora, în cele mai diverse domenii de activitate, tinerimea de ast?zi ar avea modele demne de urmat, o lume care a creat ?i a men?inut o aur? de legend? în jurul lor. ,,O asemenea angajare este deosebit de anevoioas?, de susceptibil? de interpret?ri, poate uneori nu lipsite de mali?iozitate din partea unor oameni mai pu?in guverna?i de astfel de preocup?ri. Criteriul cel mai important de la care s-a pornit este acela al modului în care numele unor asemenea personalit??i a r?mas în con?tiin?a civic? a celor mai diverse categorii de cet??eni din ora?ul nostru care, bineîn?eles, au participat efectiv la via?a colectivit??ii, au un statut onorabil în modul de via?? ?i sunt onest credibili în m?rturisirile ?i relat?rile pe care binevoiesc s? le aduc? la cuno?tin?? tuturor prin paginile publica?iei „Bârladul". Pagina ?i rubrica este destinat? confesiunilor, m?rturiilor, relat?rilor, documentelor celor mai diverse dar ?i mai edificatoare etc, din biografia unor asemenea personalit??i care s? asigure o probitate durabil? ?i demn? de oferit ca exemplu pentru cititori ?i mai ales pentru cei tineri.
    Dup? prezentarea doctorului Marius Ursu, reputat chirurg, semnat? de un demn discipol, dr. Alexandru lonescu ?i o rezonabil? contribu?ie a zelosului editor de documente bârl?dene, Romulus Boteariu, ne consacr?m preocup?rile noastre întocmirii unei imagini corespunz?toare dimensiunilor personalit??ii profesorului Vasile Dumitrache, f?r? de care istoria înv???mântului din a doua jum?tate a secolului ar fi suferind?. Facem acest remember ?i pentru c? la Liceul „Mihai Eminescu", ilustrul profesor a fost aproape un deceniu ?i jum?tate director, adic? aproape o treime din jum?tatea de veac pe care o va s?rb?tori prestigioasa institu?ie în decembrie anul urm?tor. ?i, poate, cu acest prilej se va atribui numele dasc?lului atât de iubit de cei mai buni elevi ?i profesori pentru c? s-a contopit într-un fel organic, total, cu aspira?iile cele mai nobile ale elevilor ?i profesorilor î?i va statornici prezen?a prin atribuirea numelui s?u unui cabinet de matematic?-informatic?, un portret la loc de prioritate în incinta institu?iei etc.

PRIMUS INTER PARES

    S? l?s?m cititorilor no?tri posibilitatea ca din documentele, m?rturiile pe care le oferim, s?-?i contureze, în memorie, portretul unui dasc?l cu adev?rat model. Prefer?m s? l?s?m „glasul" argumentelor scrise, întrucât, pentru profesorul Vasile Dumitrache am avut ?i vom r?mâne cu un fel de cult, mai ales c?, în momente delicate, aprecierile ?i asigur?rile sale prin anul 1966, împreun? cu ale profesorului Harry Zupperman, au fost cel mai eficient mod de îmb?rb?tare, pentru care le port, ?i ast?zi, aceea?i recuno?tin??, dup? mai bine de patru decenii.
    Vom încerca s? p?str?m, pe cât posibil mai fidel, forma primar? a surselor noastre, a?a cum au fost concepute de semnatarii lor.
    Doamna Natalia Dumitrache ne-a înmânat într-o emo?ionant? aducere-aminte urm?toarele:      

Despre Prof. V. Dumitrache

    N?scut la 2 august 1923, în comuna M?st?cani, jude?ul Gala?i - p?rin?i Costache ?i Marghioala, dintr-o familie de ??rani cu zece copii. Mândrindu-se cu ob?tea sa, ca cel mai mare dintre fra?i, s-a îngrijit cu osârdie de realizarea lor în via??. ?coala primar? a f?cut-o în comuna M?st?cani, iar liceul la Vasile Alecsandri din Gala?i, unde l-a avut coleg pe inginerul de mai târziu, Cezar Zugravu.
    Remarcându-se la înv???tur?, din clasa a ll-a pân? în clasa a Vlll-a a avut bursa „Constandache", iar bacalaureatul l-a luat cu zece. D? examen de admitere la Facultatea de Matematic? din Bucure?ti. La Universitatea din Bucure?ti a fost coleg de camer? ?i bun prieten cu prof. Vasile ?ugulea, actualmente profesor pensionar în ora?ul Bârlad. Student, cu voca?ie didactic?, absolv? Facultatea de Matematic? ?i Fizic? din Bucure?ti în anul 1950, fiind repartizat la ?coala Medie Tehnic? de Mecanic? din Bârlad.
    În anul 1954 a fost numit director ?i profesor la ?coala Medie Tehnic? Medical? din Bârlad, dup? care, în anul 1955, a fost transferat ?i numit ?ef de Sec?ie înv???mânt ?i Cultur? a ora?ului Bârlad.
Între anii 1957 - 1959, func?ioneaz? ca profesor la ?coala de 7 ani nr. 1 Bârlad. Pe data de 31 august 1965 a fost numit director ?i profesor la Complexul ?colar Bârlad, pân? în anul 1978, dup? care a trecut la catedr?, numai ca profesor de matematic?, pân? în anul 1983, când s-a pensionat.
    A avut o colaborare perfect? cu tot colectivul didactic ?i administrativ, cu colegi ca: prof. Grigorescu O., dna Pantalon Victoria, Ursu A., prof. Cuco? ?tefan, Popoiu Elena, Tudor M., M?rgineanu Ecaterina, B?lan T. etc.
A?a dup? cum spun mul?i dintre fo?tii colegi ?i elevi, a fost o personalitate a ?colii bârl?dene, dasc?l profund, d?ruit menirii sale, devotat pân? la uitarea de sine, ?colii ?i în primul rând elevilor. A format genera?ii de elevi, care la ora actual? sunt oameni de vaz? în societate ?i de?in func?ii remarcabile în stat ca : Luchian Henri, prodecanul Facult??ii de Matematic? din la?i, fra?ii Burg? Alexandru ?i M?rgelu?, ingineri doctori în ?tiin?e : Agache Mircea (Romania),
Cre?u Violeta, lacob Mioara, Duda Doina, Postolache Costel (Australia), Zugravu Liviu (Canada), Macarie Gicu (Germania), Ghidoveanu Aurel, director de banc? - Ploie?ti, Cuco? ?tefan – inginer (Bârlad), Mereu?? Adrian, medic - Spitalul Fundeni Bucure?ti, Ghidoveanu Gabi, profesoar? de matematic? la Colegiul „Codreanu" Bârlad, Pr?jica Marius, inginer naval, Tudose Liliana, cercet?tor aero-spa?iale Bucure?ti, Galan Ioana, profesor matematic? Vaslui, Rodica T?v?lic?, ?i lista poate continua.
    A fost iubit ?i respectat de elevi, ca dovad? c? au ?inut leg?tura în timp, a fost vizitat ?i consultat în multe probleme de via??, iar atunci când vin în vacan?? la p?rin?i, sau sunt în trecere prin Bârlad, nu uit? s? se duc? la mormântul lui cu o lumânare ?i o floare. În timpul vie?ii a legat frumoase prietenii cu fo?ti colegi ?i cunoscu?i.
O bun? parte din c?r?ile de matematic?, de o real? valoare, le-am f?cut cadou finilor no?tri, care sunt studen?i la Facultatea de Matematic? din la?i ?i Suceava.
   S-a stins din via?? în zorii primei zile a anului 1996, dup? o grea suferin??.

Natalia Dumitrache

    Regretatul profesor de fizic?, director al Liceului „Mihai Eminescu" ?i inspector ?colar general, într-un succint capitol „Istoria din mers" din monografia ap?rut? în 1998, la patru decenii de aniversare, noteaz? despre Vasile Dumitrache urm?toarele:
    ,,În anul 1966 (mai precis decembrie 1965) a fost numit director al liceului, profesorul care ?i-a pus amprenta pe toate activit??ile ?colare ?i pe toate evenimentele petrecute în liceu timp de 12 ani (pân? în 1978). A fost una dintre cele mai frumoase ?i fructuoase perioade a acestui liceu. Un director care a în?eles c? performan?ele unei ?coli nu pot fi asigurate decât prin prezen?? permanent? ?i activ? a directorului. Un foarte bun profesor, un foarte bun pedagog, un foarte bun administrator, un prieten adev?rat al elevilor - acestea sunt activit??ile directorului Dumitrache Vasile, cel care cu o putere de munc? rar întâlnit?, cu o voin?? de fier ?i cu un spirit gospod?resc deosebit a reu?it s? urce ?i s? men?in? liceul la cel mai înalt nivel valoric.
    În perioada cât a func?ionat ca director, a insistat permanent ca ?coala s? fie bine administrat? (cur??enie exemplar?, c?ldur?, internat bine gospod?rit, cantin? foarte bine aprovizionat? pentru o mie de elevi). A determinat o disciplin? liber consim?it? a elevilor dar ?i a profesorilor ?i a creat prin reglement?ri interne, dar ?i prin exemplul personal, un climat de munc? intens?, de autoperfec?ionare, care a condus în cele mai multe cazuri la performan??.
În acest sens, se poate men?iona ini?iativa studiului intensiv la anumite discipline. La insisten?ele domniei sale, în perioada 1971 - 1978 au func?ionat în paralel cu clasele real-uman ?i clase speciale de matematic?, matematic?-fizic?, biologie, pentru elevii care dovedeau aptitudini deosebite pentru aceste discipline, la care predau profesorii cei mai buni din liceu, cei care acceptau benevol s? lucreze suplimentar cu elevii.
    Era de notorietate programul de preg?tire suplimentar? la nivel de liceu, care se derula aproape în fiecare dup?-amiaz? pentru to?i elevii ?colii, dar aten?ia era îndreptat? spre elevii de la clasele speciale, deoarece aici erau mai multe solicit?ri. Interesul elevilor era atât de mare, încât nu-mi amintesc s? fi lipsit vreun elev de la aceste ore. Directorul liceului a fost ajutat în rezolvarea tuturor problemelor ?colare de directorii adjunc?i, care în perioada 1966 – 1978 au fost, pe rând: Boicu Constantin, M?rgineanu Ecaterina, Catan? Maria, Paicu Margareta, Pantalon Victoria, Grigorescu Octavian, Cuco? ?tefan.
    Cutremurul din 4 martie 1977 a zdruncinat din temelii cl?dirile ?colii, producând pagube serioase. Avariile produse, au fost, de bine de r?u, cu posibilit??ile de la acea vreme, remediate destul de repede (vara anului 1977), pentru a putea intra în anul ?colar 1977 - 1978 cu tot spa?iul de ?colarizare func?ionabil la parametrii anteriori seismului. Dar un râu nu vine niciodat? singur. In prim?vara anului 1977, din ra?iuni de neîn?eles, Ministerul Înv???mântului a hot?rât desfiin?area unor licee pedagogice. O m?sur? bizar?, dac? se ?ine cont de cre?terea important? a popula?iei ?colare în acea vreme, pentru care trebuia s? rezulte logic ?i o cre?tere a num?rului de înv???tori  ?i, implicit, impunerea sta?ionarit??ii num?rului liceelor pedagogice din ?ar? (atâtea câte erau) ?i nu lichidarea lor. La nivelul jude?ului Vaslui (cu o cre?tere considerabil? a popula?iei ?colare) exista un singur Liceu pedagogic - Liceul Pedagogic „Al. Vlahu??" din cadrul Complexului ?colar. Din motive, care din cele expuse, nu aveau nici un suport real, s-a hot?rât la nivel de minister, dar cu o contribu?ie serioas? a Inspectoratului ?colar ?i a conducerii jude?ene de partid, o lichidare mascat? a liceului. S-a decis fuzionarea Liceului Pedagogic „Al. Vlahu??" cu Liceul „Gh. Gheorghiu Dej" rezultând un singur liceu cu denumirea Liceul Pedagogic „Al. Vlahu??". În acest mod se rezolvau mai multe probleme spinoase:
    - disp?rea denumirea de „Gh. Gheorghiu Dej" care nu era pe placul conducerii superioare de partid;
    - ap?rea un liceu cu clase umaniste (în prima faz?) majoritatea ?i cu clase cu profil pedagogic - profil în lichidare treptat? (din anul 1979 nu s-au mai aprobat în planul de ?colarizare al liceului nou creat cu profil pedagogic);
    - schimbarea conducerii liceului, de fapt a directorului Dumitrache Vasile, cu o conducere care se dorea mai docil?, care s? accepte f?r? manifest?ri de „conservatorism", noile modific?ri care se vor face în structura înv???mântului, în perioada urm?toare. Cu toate eforturile conducerii liceului pentru a demonstra forurilor competente eroarea care se face prin fuzionarea liceelor (disp?rea practic o unitate ?colar?) ?i prin transferul denumirii liceului pedagogic la liceul teoretic, nu s-a rezolvat nimic favorabil, r?mânând cum a stabilit conducerea partidului. De fapt, tragedia a fost c? nu s-au în?eles adev?ratele efecte ale schimb?rii produse. Prin aceasta au pierdut chiar cei care, pe plan local, au manevrat pentru ca liceul rezultat s? se numeasc? Liceu Pedagogic, pentru c? în urm?torii patru ani clasele de profil pedagogic au disp?rut ?i o dat? cu ele ?i liceul pedagogic. Directorul liceului în noua formul? a fost numit tot domnul profesor Dumitrache Vasile, care a organizat ?i coordonat toate activit??ile ?colare de la profilele teoretic ?i pedagogic, fiind secondat de directorul adjunct în persoana d-lui profesor Cuco? ?tefan.
    În toamna anului 1978, domnul Dumitrache Vasile a fost destituit din func?ia de director al liceului, f?r? prea multe explica?ii plauzibile ?i f?r? mul?umiri. Trist, pentru un profesor care ?i-a pus în joc o mare parte din via?a sa, toat? energia, chiar ?i s?n?tatea pentru bunul mers al ?colii."

Prof. Mihai Luca

 
zb_02aug_08aug07.jpg Oameni care ne lipsesc

Prof. VASILE DUMITRACHE

articol prezent în ziarul ,,Bârladul” , edi?ia 2 august - 8 august 2007
 
La o jum?tate de deceniu, în fruntea institu?iei cu num?rul cel mai mare de elevi din jude?ul Vaslui, cu rezultate remarcabile, de excep?ie uneori, prin anul 1971 directorul Vasile Dumitrache se manifest? printr-o fermitate exemplar?, când îi sunt, absolut pe nedrept, imputate p?cate închipuite de c?tre unii r?u-voitori, într-un articol intitulat „Nod gordian? Nimic mai simplu: s? fie t?iat!" ?i publicat în „Vremea nou?" din 10 februarie 1971.
lat? ce not?m din întâmpinarea pe care o face profesorul Octav Grigorescu, model de probitate ?i onestitate profesional? ?i civic?, director adjunct în aceast? perioad?: „Acest articol tenden?ios dezinformeaz? total opinia public? în scopul de a calomnia bunele inten?ii ale conducerii liceului ?i ale salaria?ilor ?i, în acela?i timp, de a masca incompeten?a cras? a acestui control financiar.
Autorul acuz? pe nedrept prin fraze ingenios ticluite tocmai acele persoane care au vegheat la respectarea legalit??ii socialiste, folosind la adresa lor injurii ?i acuza?ii de genul «ilegalit??i comise în v?zul tuturor», «sute de elevi în?ela?i ?i p?rin?i tra?i pe sfoar?», «nepoliticoasa gazd?» etc. - injurii care au adus grave prejudicii morale conducerii ?colii ?i institu?iei.
În schimb, articolul nu pomene?te nimic despre acei oameni care, în loc s? vegheze la buna gospod?rire ?i economie a ?colii au frustrat ani de-a rândul avutul ob?tesc, cu care ?i-au rotunjit veniturile personale". Am extras din sesizarea pe care o adreseaz? ziarului „Scânteia", „Fiat lux" (s? se fac? lumin?), având ca motto un citat din Anatole France: „Adev?rul are în el o for?? care îl face neînvins ?i care-i chez??uie?te pentru odat? ?i odat? deplina biruin??" ?i încercând s? demonstreze conving?tor netemeinicia ?i mali?iozitatea semnatarului articolului din „Vremea nou?":

„C?tre Redac?ia ziarului «Scânteia» Bucure?ti

În ziarul vasluian «Vremea nou?» din 10 februarie 1971, a ap?rut un articol calomnios la adresa direc?iei Liceului «Gh. Gheorghiu-Dej» din Bârlad ?i a salaria?ilor acestui liceu intitulat: «Nod gordian? Nimic mai simplu: s? fie t?iat!», pe care-l anex?m al?turat.
Consider?m c? apari?ia acestui articol constituie o flagrant? înc?lcare a legilor presei noastre, întrucât, în loc s?-i dema?te pe cei vinova?i, care trebuie tra?i la r?spundere, calomniaz? oameni cinsti?i care nu sunt compatibili cu denigr?rile relatate în «Nodul gordian».
V? inform?m c? semnatarul articolului, V. Nanea, de?i subintituleaz? articolul «Ancheta noastr?», nici n-a c?lcat m?car pe la Liceul «Gh. Gheorghiu-Dej» pentru a se documenta la fa?a locului în scopul sus?inerii afirma?iilor pe care Ie-a f?cut.
Noi suntem în m?sur?, pe baza actelor existente în arhiva ?colii, s? demonstr?m oricând c? cele relatate în sus-numitul articol sunt absolut ireale ?i consider?m c? cei care se fac vinova?i de dezinformarea opiniei publice trebuie tra?i la r?spundere.
Ne asum?m întreaga r?spundere moral? ?i civic? asupra celor relatate de noi, rugându-v? s? ne sprijini?i în dep??irea acestor situa?ii anormale, în scopul de a elucida opiniei publice faptele absolut reale.
În sensul acesta rug?m Redac?ia ziarului «Scânteia» s? fac? o anchet? competent? la fa?a locului ?i, dup? ce anchetatorii se vor convinge asupra sincerit??ii faptelor relatate de noi, s? publice articolul «Fiat lux», pe care vi-l expediem în scopul acesta,

Cu deosebit? considera?ie,
Prof. Octavian Grigorescu
Director adjunct al Liceului «Gh. Gheorghiu-Dej» din Bârlad"

„Tovar??e redactor ?ef,
Cu recomandata nr. 3883, expediat? de oficiul po?tal Bârlad la data de 15 februarie 1971, am trimis redac?iei ziarului «Scânteia» articolul intitulat «Fiat lux!», cu rug?mintea de a-l publica, dup? ce, în prealabil, ve?i face o anchet? la fa?a locului.
Întrucât pân?-n prezent nu am primit nici un r?spuns, v? rog s?-mi confirma?i primirea articolului sus-men?ionat ?i, în caz afirmativ, s? da?i curs cererii mele.

Cu deosebit? stim?,
Prof. Octavian Grigorescu
Director adjunct al Liceului «Gh. Gheorghiu-Dej» din Bârlad 15 martie, 1971"

?i o poem? acid? la adresa celui care a semnat infama însemnare din publica?ia oficial? vasluian?
 

,,Un x ca to?i ic?ii
De soart-ajutat
Ajunsese, cic?,
Un om înv??at.


Se c?zni s? fie
Un gazet?ra?
?i primi comand?
Grabnic? s? scrie
Un articola?.

Carte „mult?" are
?i la cotidian
Porunci s? taie
„Nodul gordian"

Are-n panoplie
Chiar ?i bumerang
Îns? calomnia
St? pe primul rang.

Se ?i vede icsul
Aureolat
Macedon se crede
Pe tron în?l?at.

Ticlui cu slove
Fapt „senza?ional",
Dar o parodie
Ie?i în final!


În loc s? desnoade
Se-ncurc? de tot
 („î?i puse c??elul
Labele pe bot")


Cei ce vre?i ca nenea
S? v? afirma?i
Înv??a?i morala
?i o difuza?i:

Pentru „meseria"
De calomniator
Sinonimul este
Coad? de topor!"


 
Cât de ata?at era profesorul Vasile Dumitrache de ?coal? ?i de elevi ne-o dovede?te întreaga sa activitate, preocuparea permanent? de a face un înv???mânt de calitate superioar?. Profesorul director apeleaz? la cea mai responsabil? personalitate a jude?ului:

„Tovar??e Prim secretar,

Liceul „Gh. Gheorgiu-Dej" din Bârlad, înfiin?at în anul 1958, a reu?it într-un timp relativ scurt s?-?i creeze un bun renume prin rezultatele ob?inute în activitatea instructiv-educativ?.
Beneficiind de o baz? material? foarte bun?, liceul nostru are 40 de s?li de clas?, 5 laboratoare, 5 cabinete ?colare, biblioteca cu 45.000 de volume ?i sal? de lectur? cu 120 de locuri, 8 ateliere bine dotate, 2 s?li de sport ?i baza sportiv? în aer liber, etc.
Avea un laborator de informatic? dotat cu 27 de ma?ini de calcul, ma?ini de perforat, ma?ini de controlat, sortatoare ?i tabulatoare diferite, toate în stare de func?iune ?i care asigur? practica productiv? a elevilor din clasele speciale de matematic? ?i din clasele cu program intensiv de matematic? ale liceului. În acest an avem 3 clase speciale unde sunt ?colariza?i 85 de elevi - fii de muncitori ?i ??rani - cu aptitudini pentru disciplinele de profil.
Internatul ?colii este foarte bine dotat ?i are o capacitate de 1.200 de locuri iar cantina ?i sectoarele anexe sunt bine utilate ?i gospod?rite. In privin?a compozi?iei, men?ion?m c? elevii no?tri sunt în propor?ie de 95% fii de muncitori ?i ??rani; 65% dintre elevi locuiesc în internat.
Colectivul didactic al liceului, format din cadre calificate, este recunoscut pentru nivelul ridicat al preg?tirii profesionale ?i pentru experien?a pedagogic?.
În fiecare an absolven?ii no?tri ob?in rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat ?i rezultate bune la examenul de admitere în înv???mântul superior: peste 95% dintre absolven?i sunt declara?i reu?i?i la examenul de bacalaureat ?i în medie 50% sunt admi?i în înv???mântul superior. Începând cu anul ?colar 1970 -1971 clasele speciale de matematic? au atras ?i atrag în continuare un num?r mare de elevi buni ?i foarte buni.

Fa?? de cele ar?tate mai sus v? rug?m s? analiza?i propunerea noastr? de a ne transforma în liceu de specialitate ?i s? ne repartiza?i prin planul de ?colarizare cel pu?in o clas? de matematic? - fizic?, matematic? - mecanic? sau de matematic? – informatic?, întrucât sunt mai multe clase repartizate jude?ului decât am fost informa?i ini?ial de c?tre Inspectoratul ?colar ?i avem cel pu?in condi?iile celorlalte licee care au primit asemenea clase.
Circumscrip?ia liceului nostru din acest jude? este suficient de bogat? cu compozi?ie social? foarte bun?. Liceul nostru are o bun? baz? material? pentru activitatea practic?. Avem un colectiv didactic ?i de elevi care se angajeaz? s? intensifice eforturile pentru ob?inerea unor rezultate ?i mai bune ?i pentru confirmarea prestigiului dobândit în cei 20 de ani de existen?? (n.n. L.M. se refer? la anul 1978, ultimul an în care profesorul Vasile Dumitrache mai era înc? directorul Liceului „Mihai Eminescu").

Elevii, p?rin?ii ?i colectivul didactic a?teapt? de la dv. o rezolvare corespunz?toare cerin?elor dezvolt?rii actuale a înv???mântului din jude?ul nostru.

În numele colectivului de conducere

DIRECTOR,
Prof. Vasile Dumitrache"

Cu un an înainte de a se termina perioada de director, într-un mod reprobabil din partea detractorilor, se adresa aceluia?i prim-secretar cu am?r?ciune ?i dezolare:

„Tovar??e prim-secretar

Am a?teptat s? mai veni?i pe la ?coala noastr? în urma scrisorii ?i a invita?iilor pe care vi le-am f?cut. În?eleg c? nu mai pute?i veni la o ?coal? pe care tovar??ii ?., B., C.*,au desfiin?at-o. Ei au câ?tigat, îns? ?i pe ei ?i pe noi, cei care i-am l?sat s? gre?easc?, ne vor judeca cet??enii ?i istoria. Dealtfel, nici nu ne a?teptam la altceva din partea tov. Tolescu ?i a colaboratorilor d-lui, care au adus înv???mântul din jude?ul Vaslui la p?mânt. Singura preocupare a fost s?-?i promoveze elementele utile ?i s?-?i consolideze pozi?ia, iar în rest s-au ocupat de propriile interese ?i de provoc?ri. Au impresia c? to?i cet??enii au preocup?rile d-lor. Ni?te demagogi, care nu pot vedea realitatea, alimenta?i numai de subiectivism tenden?ios care le întrege?te falsele lor calit??i. Eu am muncit cu copiii sau pentru copii, ani, zeci de ani ?i am satisfac?ia c? sacrificiile pe care le-am f?cut au fost utile ?colii ?i societ??ii noastre.
R?u n-am f?cut a?a cum f?r? pic de control î?i slobozesc imagina?ia lor bolnav? oamenii de nimic pe care i-am enumerat. Mare pacoste pentru jude?ul nostru au fost ?i r?mân.
V? rog s? aproba?i Inspectoratului ?colar s? numeasc? directorul c?ruia s?-i predau ?i totodat? s?-mi avizeze plecarea din jude?.

Cu deosebit? stim?,
Prof. Dumitrache Vasile
26. VI. 1977"

* Am abreviat numele numai cu majuscula ini?ial?, de?i în text numele sunt scrise complet. Interven?ia noastr? este pentru a nu genera animozit??i pentru cei viza?i. Cititorul cunosc?tor î?i d? seama lesne despre cine este vorba.

Prof. Mihai Luca
 
 
zb_09aug_15aug07.jpg
Oameni care ne lipsesc

Prof. VASILE DUMITRACHE

articol prezent în ziarul ,,Bârladul” , edi?ia 9 august - 15 august 2007


Printre personalit??ile care au mai rostit necrologuri, cit?m pe profesorii Victor Cristea, primarul Vasluiului, prof. Rodica Popovici de la Colegiul Na?ional „Gheorghe Ro?ca Codreanu" ?.a.
Alese ?i îndatorate mul?umiri domnului profesor Vasile ?ugulea pentru profundele cuvinte de omagiere pe care le-a scris ?i le-a rostit în Biserica „Sfântul loan" la 4 ianuarie 1996 ?i pentru gestul generos de a ne înmâna chiar manuscrisul de atunci.

Necrologul prof. V. ?ugulea

„În veci neconsolat? D-n? Lia Dumitrache, îndurerat? familie,
Tri?ti prieteni ?i elevi ai celui ce a fost prof. Vasile Dumitrache,
Conducem pe ultimul drum o mare personalitate a ?colii bârl?dene ?i nu numai, a înv???mântului matematic din Bârlad.
Fo?tii elevi ?i-au l?sat treburile deoparte ?i din toat? ?ara asist? la aceast? trist? comemorare.
Aceasta pentru c? prof. Dumitrache a fost nu numai profesor dar ?i un cet??ean deosebit al Bârladului prin ceea ce a înf?ptuit. A fost un exemplu de comportament civic ?i a încercat s? împlineasc? ceea ce societatea nu asigura cadrelor didactice, elevilor cu care lucra ?i p?rin?ilor acestora. ?i-a închinat ?i sacrificat s?n?tatea, via?a ?i uneori prietenii pentru a face din Complexul ?colar o unitate de elit? a înv???mântului românesc, ?i a reu?it. Profesorul Dumitrache face parte din grupul profesorilor care prin exemplul lor demonstreaz? multe lucruri.
Ridicat dintr-o familie modest? de ??rani, a urmat Liceul „V. Alecsandri" din Gala?i, ?i apoi cu înc? doi colegi de liceu, îmi vor fi colegi de universitate la Bucure?ti, în perioada 1946 - 1949 la Facultatea de matematic?. Vremuri grele, asem?n?toare celor de azi. Dup? absolvire, vine la Bârlad ?i lucreaz? în liceele ora?ului ca profesor, director la Liceul sanitar dar ?i la Complexul ?colar, ?ef al sec?iei de înv???mânt Bârlad.
Peste tot s-a dovedit a fi o personalitate puternic?, nonconformist?, cu o gândire liberal? ?i comportament de om liber, de aceea poate uneori era ?i incomod.
Realiz?rile sale cele mai de pre? se reduc la pleiada de tineri c?rora le-a transmis propriile calit??i.
Sunt sigur c? prof. Gabi Ghidoveanu, ing. Volintir lonescu, primarul Vasluiului Victor Cristea au preluat multe din tr?s?turile ?i comportamentul magistrului.

Îndurerat? adunare,
Profesorul Dumitrache a fost unul din profesorii care asemenea multor slujitori ai ?colii va r?mâne în memoria celor care vor veni, pentru c? ceea ce a înf?ptuit, nu a f?cut-o decât din dragostea ce o purta copiilor pe care îi avea în fa??.
S? i se ierte p?catele f?cute cu voie ?i f?r? de voie, cum zice ecleziastul."

Prof. Vasile ?ugulea


„La fel de actuale sunt ?i ast?zi câteva rânduri pe care le-am scris acum mai bine de 10 ani!

... orele de matematic?. Atmosfer? optimist?, relaxat?, vie peste ani în amintirea atâtor genera?ii de profesori de matematic?, ingineri sau doar iubitori de matematic?.

... profesorul de matematic?. Aceea?i prezen?? fireasc?, f?r? s? se apeleze la artificii de magician sau la intona?ii oratorice, explicând limpede, înv??ându-ne s? privim dincolo de latura abstract? a obiectului, convingând, ?tia s? ne apropie de adev?rul ?tiin?ific ?i ne îndemna s? ne adâncim în studiul matematicii, în c?utarea unor bucurii neb?nuite. Era în egal? m?sur? exigent cu forma ra?ionamentelor ?i cu modul de exprimare a acestora. Ne urm?rea atent cu o privire p?trunz?toare, senin? ?i plin? de în?elegere, pentru c?, înainte de a fi elevi, eram pentru dumnealui ni?te copii „teribili". Îl ?tiam mereu al?turi de noi, tr?ind cu aceea?i intensitate bucuria reu?itei sau triste?ea unui e?ec. Îmi p?rea nec?jit atunci când g?sea pe unul din colegi nepreg?tit!

Sunt mul?i aceia care într-un fel sau altul au fost influen?a?i de întâlnirea cu domnul profesor Vasile Dumitrache.
Ce anume a determinat respectul ?i admira?ia lor?

Poate consecven?a cu care îi înv??a pe elevi s? în?eleag? faptul c? vârsta adolescen?ei este frumoas? în m?sura în care spiritul este frumos. Sau poate generozitatea cu care îi f?cea con?tien?i de propria valoare, convingându-i c? în fiecare exist? proverbiala piatr? pre?ioas? ascuns?, iar dac? vor trudi s? o scoat? la suprafa??, viitorul va fi al lor ?i îl vor putea croi într-un destin împlinit. În ce m? prive?te, în cei patru ani de liceu am v?zut, v?zând am luat aminte ?i am comparat, comparând am judecat ?i, în cele din urm?, am în?eles c? lec?ia pe care ne-a predat-o cel mai bine domnul profesor a fost iubirea de ?coal?!"


Lidia-Gabi Ghidoveanu
profesor de matematic?

VASILE DUMITRACHE - "UN OM PENTRU TOATE ANOTIMPURILE"

„Îmi e de ajuns s? tr?iesc cu toat? fiin?a mea ?i s? aduc m?rturie cu toat? inima mea" - Albert Camus

În urm? cu un sfert de veac, profesorul Vasile Dumitrache î?i p?r?sea ?coala, de un sfert de veac „familia sa". Fusese determinat s? demisioneze din func?ia de director ?i, dup? o nou? ?ican? dirijat? de mai marii de la Inspectorat, a plecat din ?coal? neacceptând s?-?i ia un r?mas bun conven?ional ?i decizând, cu o t?rie de chirurg, ruptura definitiv?.
I-am adresat atunci în numele ?colii, în semn de solidaritate, o scrisoare deschis? ?i recitind-o acum, îmi dau seama c? înc?rc?tura acelor gânduri a r?mas intact?... De acolo pornesc rândurile de fa??...
...Era pe vremea când cuvântul PROFESOR era rostit cu respect ?i scris cu majuscul?...
Era pe când ?coala cultiva raportarea la modele ?i încuraja nevoia de mituri a adolescen?ilor.
A fost cândva, mai ieri, un om al ?colii pe care merit? s?-l numim un "om pentru toate anotimpurile".
Se numea Vasile Dumitrache ?i era profesor de matematic?. Apoi, a devenit - ?i a r?mas pentru mul?i ani - directorul fostului Complex ?colar (actualmente Liceul "Mihai Eminescu") ?i a?a a intrat în legenda ?colii ?i a urbei. Pentru c? a întruchipat un model mitizat în mentalul elevilor ?i al colegilor, c?rora le ap?rea, deopotriv?, înalt, puternic ?i de neatins ca un Jupiter Tonans, apropiat ?i cald ca un p?rinte pe care-l sim?i aproape prin prezen?a, cuvântul ?i gestul de fiecare zi.
L-am g?sit aici în "iarna întâiului desc?lecat" (decembrie '58), i-am fost elevi, ne-am desp?r?it vremelnic (pleca?i în studen?ie), ne-am reîntors (unii dintre noi) ?i tare ne-a fost bine s?-l reg?sim, al?turi de atâ?ia fo?ti profesori, s? ne fie, pe mai departe, "înv???tor într-ale d?sc?liei" ?i s? ne apere ?coala...
Cei care l-au v?zut ?i auzit oficiind la catedr? ?tiu, ceilal?i intuiesc, dar nici unii nici al?ii nu au cum s? dezlege taina, s? exprime în vorbe magia orelor sale de matematic?. P??eai pe vârfuri când treceai prin fa?a clasei unde avea or? domnul profesor Dumitrache: nu r?zb?teau voci în afar?, era o lini?te de spa?iu sacru ?i nimeni nu cuteza s? tulbure acel spa?iu. Sim?indu-se privilegia?i de statutul lor, elevii de la "Special? mate" marca "Trache" poart? ?i ast?zi cu mândrie acest "brand" ?i î?i venereaz? fostul profesor. Un profesor pentru care matematica, ?coala, copiii, profesia - imposibil de stabilit aici vreo ierarhie - au fost voca?ii c?rora li s-a devotat cu dragoste ?i pasiune, în deplin? probitate ?i rectitudine.
Profesorul ?i directorul Vasile Dumitrache s-a luptat neîmp?cat cu vremurile ?i cu ne-oamenii, ap?rând aceast? ?coal? de r?uvoitori ?i de neaveni?i ?i-a condus marea familie din Dealul Morilor, având drept ?inte prestigiul ?colii ?i binele copiilor; a f?cut-o cu autoritate ?i uitare de sine. Era prezent în ?coal? de diminea?a pân? seara târziu: la ore, în cancelarie, pe coridoare, dup?-amiaza, în s?lile de medita?ie, cu elevii interni, sau la orele de preg?tire suplimentar?, apoi în cantin?, în internat, în parcul ori livada ?colii, pentru a fi aproape de copii, de via?a lor zilnic?, ?i pentru c? nici un centimetru din spa?iul ?colii nu-i era str?in.
?tiindu-l "acas?", v?zându-i pe platou ma?inu?a cu nr. VS 625, ne sim?eam to?i - profesori, elevi, angaja?i din administrativ - în deplin? siguran??. Directorul nostru avea grij? ca totul s? mearg? bine, ne p?zea de r?ii de la partid ?i de la inspectorat, se r?zboia cu ei, îi ?inea la respect, îi primea cu nu-uri ferme pe intru?ii veni?i s? dea "indica?ii pre?ioase": îi asculta, se încrunta deodat? ori izbucnea sarcastic, reluând ap?sat sentin?a: "Asta e o idee... dar e o idee proast?, s? ?tii... da, da... poate fi o idee... dar e proast?!"
Seara târziu, se r?corea de n?duful de peste zi, provocat de vreo „sec?tur?"; retras în cabinetul s?u, asculta ?i reasculta, de pe discuri „clasice", o nocturn? sau un vals de Chopin, ?i, mai ales, scanda, odat? cu recitatorul, invoca?ia c?tre ?epe? din finalul "Scrisorii a lll-a"... ?i prin câte încerc?ri a trecut, odat? cu ?coala! De la reaua voin?? a diriguitorilor locali, la cutremure: cel natural, din martie '77 (ce ?antier greu a fost de str?b?tut!), la cel iscat de politica ceau?ist? de industrializare for?at?, care a însemnat ostracizarea înv???mântului liceal teoretic . Am tr?it preschimbarea claselor de real ?i uman în profil mecanic, industrie u?oar? sau chiar minerit (sic!) ca pe o desfiin?are... Dar NU, voin?a ?i devotamentul oamenilor ?colii au f?cut ca liceul s? renasc?. În primele rânduri au fost oameni tari, precum profesorul Vasile Dumitrache: ei nu au l?sat ca prostia s? intre pe poarta ?colii ?i s?-i atace iremediabil fibra.
Pu?ini sunt oamenii despre care al?i oameni s? poat? spune c? au fost, fie ?i vremelnic, asupra vremurilor. Noi a?a l-am sim?it pe profesorul ?i directorul VASILE DUMITRACHE: dep??indu-?i timpul, r?zvr?tit împotriva înghe?ului ra?iunii, ?i totul în numele ?colii ?i în respectul condi?iei de dasc?l.
?coala profesorului Vasile Dumitrache intr? curând în al 50-lea an de via??.
I-am a?tepta, ca la fiece aniversare, pe to?i supravie?uitorii anului întemeietor, s? retr?im împreun? tinere?ea ?colii noastre... dar pu?ini ne vor mai fi, aievea, al?turi... Chipurile lor apar în pagini de reviste ?i monografii, pe panouri de promo?ii ori în albume personale. Chipul profesorului ?i directorului Vasile Dumitrache îi prive?te grav, din portret, pe amfitrionii actuali ori pe vizitatorii celei mai vaste ?i somptuoase, poate, cancelarii ?colare din ?ar?. Pentru cei foarte mul?i ?i foarte tineri profesori ai Liceului „Mihai Eminescu" care nu l-au cunoscut, acest îndemn: „Viitorime, nu-?i uita începuturile! ?i ia aminte: magistrii no?tri r?mân martori ?i eroi ai unui greu încercat „timp al tr?irii". Ei nu mai r?spund prezent, dar SUNT!"

?i-atunci, poetului ce se întreba:

"Dar, cu atâta uitare, flori cum de-ar r?s?ri?
?i, cu atâtea plec?ri, întoarceri cum de-ar fi?"

S?-i r?spundem: atâta timp cât ?coala noastr? va tr?i, „copiii" ei neuit?tori se vor întoarce ?i vor depune m?rturie...

Prof. Elena Popoiu

La orizont semicentenar,
LICEUL "MIHAI EMINESCU" Î?I OMAGIAZ? ÎNTEMEIETORII

Avem o ?coal? semicentenar? în decembrie 2008, de?i extrem de tân?r? prin vârsta marii majorit??i a profesorilor ei actuali. În preg?tirea evenimentului, ne onoreaz? prilejul de a trimite un gând de cald omagiu profesorilor din genera?ia începuturilor, care vor putea r?spunde invita?iei noastre la moment aniversar. Sunt personalit??i de prestigiu ale ?colii bârl?dene, precum: Antoaneta ?i loan Aursulesei, Tatiana B?lan, Elena ?i Constantin Boicu, Gheorghe Chicu, Georgeta ?i Vasile Cârcot?, Valeria ?i ?tefan Cuco?, Gabriela Giurc?neanu, Octavian Grigorescu, Petru? Manolache, Dumitru Mâ??, Victoria Pantalon, Georgeta ?tirbu, Vasile ?ugulea.
În cadrul proiectului privitor la s?rb?torirea celor 50 de ani ai liceului nostru. Consiliul de administra?ie îi are în aten?ie pe to?i martorii na?terii Complexului ?colar din Bârlad, cum se numea atunci, pe primii profesori care au p??it în somptuosul Hol de marmur? ducând spre impun?toarea Cancelarie. Ei sunt întemeietorii! Ei ?i-au f?cut datoria ?i au construit cu r?bdare ?i probitate renumele ?colii. Au f?cut-o, s? nu uit?m, f?r? s? se a?tepte la recompense, nici visând m?car la salarii, grada?ii de merit sau diplome Laz?r stipendiate. lat? de ce ni se pare firesc ca numele s? le fie înscrise la vedere, spre ?tiin?a urma?ilor.
Astfel, pentru omagierea fostului director al liceului, profesorul Vasile Dumitrache, cel mai longeviv ?i mai respectat dintre conduc?torii ?colii, cel care s-a luptat pentru men?inerea statutului liceului, într-o perioad? de persecu?ie a înv???mântului liceal teoretic, Cabinetul de matematic? al liceului se va numi Vasile Dumitrache. Este împlinirea unei dorin?e mai vechi a multora dintre cei care l-au cunoscut pe cel omagiat.
Dar este doar un prim pas prin care în?elegem s? marc?m spa?iul ?colii cu nume-jalon pentru parcursul unei istorii în curs de scriere.
Le dorim de pe acum celor ce vor s?rb?tori centenarul Liceului "Mihai Eminescu" din Bârlad s? poat? începe citirea istoriei acestuia str?b?tându-i s?lile de curs, cabinetele ori laboratoarele, toate, purtând nume de profesori, suntem convin?i, mul?i fost elevi ai unei ?coli care nu-i va uita.

Prof. Jenic? Durchi
directorul Liceului "Mihai Eminescu"

N.B.
Ne-am a?teptat s? ni se comunice obiectiv ?i... liric asemenea „remember"-uri, dar la altitudinea ?i arta profund? a obiectivit??ii, subiective în examinarea, mai mult decât exigent? din partea discipolilor, colegilor, profesorilor...! Notam în agenda din 1996 la data de 4 ianuarie, spre sfâr?itul consemn?rilor, c? regret foarte mult lipsa de la catafalcul Directorului Vasile Dumitrache, a profesorului Octav Grigorescu, devotatul obiectiv, onest în to?i anii câ?i i-a fost sprijin, înf?ptuitor, ap?r?tor în spiritul sacru al condeiului...
Ne-am str?duit, mai mult de patru luni, s? ne... dea (ofere, contribuie...) la aceast? pagin? consacrat? magisterului, ?i domnul profesor Victor Cristea, primarul municipiului Vaslui, care a rostit un vibrant necrolog la Biserica „Sfântul loan", ca fost elev c?ruia i-a fost ?i diriginte, dar, spre nedumerirea noastr?, n-am reu?it nici dup? peste patru luni.

Adresez cele mai vii, mai calde, ma respectuoase ?i îndatorate mul?umiri distinselor   profesoare Lidia-Gabi Ghidoveanu, pentru punctualitatea cu care a a?ternut momente de amintire despre profesorul Vasile Dumitrache, Elena Popoiu pentru vibrantul poem în proz? în care este evocat? prezen?a profesorului ?i  directorului Vasile Dumitrache de-a lungul mai multor decenii în institu?ia pe care a condus-o magistral, precum ?i domnului profesor Jenic? Durchi, directorul actual ; Liceului „Mihai Eminescu", pentru promptitudinea ?i rectificarea cu care gândit s? a?eze numele ilustrului dasc?l cu ocazia s?rb?torii semicentenarului anul viitor la locul de onoare care i se cuvine profesorului Vasile Dumitrache

Prof. Mihai Luca

User Comments
Your Name / Email Address
Security Check. Please enter this code Listen to code

Caut? pe site
Din galeria foto
Donate via PayPal
Concursuri
7 mai 2011 - Edi?ia a IV-a
24 apr 2010 - Edi?ia a III-a

fvd_blog_sidebar.png