Luni 9 octombrie 2017 încep cursurile la Centrul de Performan??
Cursurile la Centrul de Performan?? �n matematic? �Vasile Dumitrache� vor �ncepe luni, 9 octombrie 2017, ora 9:00 la ?coala �George Tutoveanu� B�rlad

Lista elevilor admisi aici: Admisi 2017

Write Comment (0 comments)
Prezentare
Totul a început în anul 2008, din ini?iativa ?i cu participarea unui grup de fo?ti elevi ai profesorului Vasile Dumitrache, absolven?i ai unei clase speciale de matematic? apar?inând promo?iei 1974 a liceului c?ruia profesorul ?i directorul astfel omagiat i s-a dedicat exemplar.
 
La un sfert de veac de la absolvire, liantul sufletesc s-a dovedit intact iar amintirile înc?rcate de recuno?tin?? ale fidelilor discipoli - mereu mai puternice. Ei au dovedit-o, de altfel, an de an ?i chiar mai des, prin vizitele, coresponden?a ?i convorbirile telefonice -unele transatlantice- prin care au în?eles s? men?in? leg?tura cu domnul profesor, iar din 1996, s? continue s?-i între?in? memoria, cu sprijinul de totdeauna al distinsei ?i devotatei doamne Natalia Dumitrache.

A?a s-au n?scut ideea, proiectul, ?i ulterior forma acestora, îndr?zne? ?i generos materializat?:

Funda?ia Vasile Dumitrache, a c?rei frumoas? deviz?–dedica?ie ar putea prelua titlul unui film clasic: Domnului Profesor, cu dragoste!

Membrii fondatori ?i componen?ii Consiliului Director al Funda?iei î?i împart îndatoririle ?i meritele dup? principiul latin Primus inter pares, motiv pentru care criteriul alfabetic este singurul care decide aici ordinea:

Mircea Agache (pre?edinte)

† M?rgelu? Burg? (finan?ator principal)

Mioara Iacob (secretar)

Henri Luchian (vicepre?edinte)

Costel Postolache (membru)

Daniela-Elena V?duva (cenzor)

Geografic vorbind, sunt desp?r?i?i de mii de kilometri ?i schimb? frecvent continentele, dar îi ?ine laolalt? programul ambi?ios ?i motivant al Funda?iei, ?i îi oblig?, mai presus de toate, numele sub care acest program se va derula.

Persoan? juridic? român? apolitic?, nonguvernamental? ?i nonprofit, funda?ia are ca dat? de constituire anul 2008 ?i ca scop organizarea de activit??i socio-educative, culturale ?i caritabile, destinate s? cinsteasc? memoria profesorului Vasile Dumitrache ?i s? promoveze în rândul tinerilor ?tiin?a, cultura ?i arta.

Concursul Intrajude?ean de Matematic? Vasile Dumitrache din 31 mai 2008, organizat în colaborare cu Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Vaslui, deschide seria activit??ilor care concretizeaz? obiectivele Funda?iei, toate pliate scopului stipulat în statut ?i avându-i ca public ?int? pe elevii bârl?deni.

Men?ion?m între aceste obiective: crearea ?i administrarea unei burse de studii Vasile Dumitrache ce urmeaz? a se decerna anual celui mai bun elev la matematic? din Bârlad; publicarea unui volum comemorativ la împlinirea a 85 de ani de la na?terea profesorului Vasile Dumitrache; promovarea ?i sus?inerea tinerilor dota?i intelectual prin acordarea de burse, ajutorarea copiilor defavoriza?i; realizarea unui bust al profesorului Vasile Dumitrache, amplasat în incinta sau în curtea liceului; ini?ierea demersului oficial pentru atribuirea numelui Vasile Dumitrache unei str?zi din Bârlad; ini?ierea de cercuri de studii, organizarea de conferin?e, colocvii, simpozioane ?i sesiuni ?tiin?ifice, precum ?i integrarea unora din activit??ile Funda?iei în programe culturale locale ?i / sau regionale (Zilele culturale ale Bârladului), colabor?ri cu alte institu?ii culturale (Academia Bârl?dean?) etc.

Write Comment (0 comments)
Caut? pe site
Din galeria foto
Donate via PayPal
Concursuri
7 mai 2011 - Edi?ia a IV-a
24 apr 2010 - Edi?ia a III-a

fvd_blog_sidebar.png

Who's Online
We have 5 guests online
Editor Login
Username

Password

Remember me
Password Reminder